ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TRACES

C1 Βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κοινής κατάρτισης προσωπικού

Η σημαντική αύξηση της χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης μεταξύ των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, μια σημαντική ομάδα στόχου για τη νεολαία, σημαίνει ότι πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας αντιμετωπίζουν νέες απειλές. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας χρειάζονται ειδική εκπαίδευση για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές.

Η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας θα περιλαμβάνει συνολικά 50 ώρες μάθησης. Θα συμπεριλαμβάνει ένα τριήμερο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 25 ωρών που θα δίνει έμφαση στα εξής:

(1) Παράδοση σειράς μαθημάτων ψηφιακής παιδείας, καθώς και παιδείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

(2) Εργασία σε δυναμικά διαδικτυακά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας πόρους όπως τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης και τους πόρους που βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων μάθησης του έργου TRACES.

 

Αυτή η 25ωρη εκπαίδευση θα παραδοθεί στο διακρατικό εκπαιδευτικό γεγονός στη Ρουμανία, μαζί με την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση με τη μορφή αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης, η οποία υποστηρίζεται διαδικτυακά μέσω της Βάσης Διαδικτυακής Μάθησης.

Η μεθοδολογία κατάρτισης θα είναι ένας συνδυασμός των εξής:

1. αυτο-κατευθυνόμενη ηλεκτρονική μάθηση (κατά τη διάρκεια των 25 ωρών μάθησης πριν από τη δραστηριότητα κατάρτισης),

2. συμμετοχικές μέθοδοι και τεχνικές μη τυπικής εκπαίδευσης (κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας),

3. οδηγίες πρόσωπο με πρόσωπο σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών εργαλείων.